Opinie Instytucje

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Stalowej Woli

REKOMENDACJA

Pani Izabela Wojciechowska trenerka Europejskiego Instytutu Edukacji Engram w Krakowie poprowadziła 36 godzin warsztatów (...) w ramach projektu "Wyspa Przedsiębiorcy" realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim.

Pani Izabela w trakcie naszej współpracy wykazała się budzącym podziw zaangażowaniem w pracę z dziećmi i młodzieżą, dzieliła się także swoim doświadczeniem w zakresie planowania i prowadzenia warsztatów. Potrafi umiejętnie motywować uczniów do udziału w warsztatach z trudnego dla dzieci, ale interesującego obszaru wiedzy ekonomicznej, optymalizuje swoje działania do ich możliwości. Pani Izabela także udzielała w ramach konsultacji ww. projekcie wielu cennych merytorycznie rad w zakresie wiedzy o przedsiębiorczości dla nauczycieli z naszej szkoły.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu naszej współpracy, liczymy na jej kontynuację.
Dyrektor PSP nr 11

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Stalowej Woli
Szkoła Podstawowa nr 24 w Częstochowie

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 24 w Częstochowie dziękują Europejskiemu Instytutowi Edukacji Engram za zorganizowanie szkolenia Sytuacje trudne w kontakcie z rodzicem.

Szkolenie prowadził trener EIE Engram, pan Paweł Mączka. Jesteśmy pod dużym wrażeniem wiedzy, profesjonalizmu i komunikatywności trenera. Prowadzący szkolenie w interesujący sposób przekazał nam swoją wiedzę. Zakres merytoryczny szkolenia był w pełni dostosowany do naszych potrzeb oraz oczekiwań. Szkolenie zostało wysoko ocenione przez wszystkich nauczycieli.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę.

Szkoła Podstawowa nr 24 w Częstochowie
ORE – Miejsce Odkrywania Talentów

Z przyjemnością informujemy, że Europejski Instytut Edukacji Engram uzyskał w roku szkolnym 2014/2015 tytuł Miejsca Odkrywców Talentów, który świadczy o tym, że placówka ta przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.

Mam nadzieję, że umieszczenie na polskiej mapie Miejsc Odkrywców Talentów, przyczyni się do promocji Państwa placówki w regionie i środowisku lokalnym, do wymiany dobrych praktyk z innymi wyróżnionymi placówkami, a także przyniesie satysfakcję z pomocy młodym ludziom w osiąganiu przez nich sukcesu na własną miarę.

ORE – Miejsce Odkrywania Talentów
Gratulacje z okazji jubileuszu 10lecia Engramu

Polska Izba Firm Szkoleniowych

Z okazji okrągłej rocznicy dziesięciu lat, jakie mijają właśnie od chwili założenia Państwa Instytut, proszę przyjąć od całego Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, wszystkich kolegów zrzeszonych w naszej organizacji oraz ode mnie osobiście, najszczersze gratulacje wraz z życzeniami dalszych sukcesów.

Proszę przyjąć również wyrazy naszego uznania dla całości Państwa działalności na rynku szkoleń oraz niestrudzonej i pełnej poświęcenia współpracy z PIFS.

Gratulacje z okazji jubileuszu 10lecia Engramu
Referencje od Starostwa Powiatowego w Gliwicach

Europejski Instytut Edukacji Engram z siedzibą w Krakowie przeprowadził (...) na zamówienie Powiatu Gliwickiego szkolenie polegające ba serii warsztatów, wykładów i konsultacji grupowych dla nauczycieli II LO (...) w Knurowie w ramach oferty doskonalenia zawodowego pn. "Techniki Uczenia się i metody motywujące do nauki". (...)

Usługa edukacyjna będąca przedmiotem zamówienia, została zrealizowana przez EIE Engram w sposób bardzo profesjonalny, terminowy i w pełni spełniający nasze oczekiwania. Prowadząca szkolenie pani Karolina Sęk okazała się osobą kompetentną, dysponującą bogatą wiedzą merytoryczną i umiejętnością przekazywania jej w sposób atrakcyjny oraz odznaczającą się wysoką kulturą osobistą. Materiały szkoleniowe przygotowana z dużą starannością merytoryczną.

Biorąc pod uwagę pozytywne doświadczenie wynikające ze współpracy z EIE Engram wpisaliśmy tę firmę do naszej bazy instytucji szkoleniowych z zamiarem korzystania z jej usług w przyszłości.

Referencje od Starostwa Powiatowego w Gliwicach
Znak Jakości – podziękowanie od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - Andrzej Martynuska

Szczerze doceniam zaangażowanie, jakim wykazała się Państwa firm w spełnieniu kryteriów, jakie postawiły przed instytucjami szkoleniowymi MSUES. Prestiż znaku jakości ma znaczenie wymierne, ponieważ jego przyznanie nie zostało oparte na ogólnej ocenie, lecz na weryfikacji konkretnych usług świadczonych przez Państwa Instytucję. Uzyskanie znaku jakości jest dowodem wiarygodności, jakości i profesjonalizmu, które są wyrazem odpowiedzialności instytucji szkoleniowej oraz wskazują, że są Państwo partnerami godnymi zaufania w oczach innych.

Korzystając z okazji chciałbym wyrazić uznanie dla Państwa firmy, która kieruje się zasadami rzetelności, uczciwości i społecznej odpowiedzialności biznesowej. Życzę dalszych sukcesów oraz wytrwałości w ambitnych zamierzeniach podejmowanych dla dobra małopolskiej przedsiębiorczości i całego społeczeństwa.

Znak Jakości – podziękowanie od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
EIE Engram wyróżniony Znakiem Jakości (WUP)

Europejski Instytut Edukacji Engram jako jedna z pierwszych instytucji szkoleniowych w Polsce otrzymał Znak Jakości przyznawany przez Centrum Zapewniania Jakości (Wojewódzki Urząd Pracy) w ramach wieloetapowego procesu certyfikacji.

Województwo Małopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przyznaje ZNAK JAKOŚCI MAŁOPOLSKICH STANDARDÓW USŁUG EDUKACYJNO-SZKOLENIOWYCH instytucji szkoleniowej Europejski Instytut Edukacji Engram.

EIE Engram wyróżniony Znakiem Jakości (WUP)
Opinie o programie Ucz Się Inteligentnie

Opinia o programie Engram "Ucz się inteligentnie"

Europejski Instytut Edukacji Engram, zaprezentował program edukacyjny mający na celu doskonalenie wszystkich funkcji poznawczych człowieka, umożliwiających twórcze przystosowanie się do nowych wymagań edukacyjnych i kształtowanie aktywnego stosunku do nauki i codziennego życia.

Kadrę nauczycieli - realizatorów programu stanowią doświadczeni psycholodzy i pedagodzy.

Program może być cenną pomocą w uczeniu się wszystkich osób, a szczególnie może wspierać uczniów mających  trudności z motywowaniem do nauki i osiągających słabe wyniki w nauce. Program może być wykorzystany celem wspierania pracy dydaktycznej i profilaktycznej.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Opinie o programie Ucz Się Inteligentnie
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Opolu

Dyrekcja i Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Opolu dziękują Europejskiemu Instytutowi Edukacji Engram za przeprowadzenie szkolenia Skuteczne zapamiętywanie jako element rozwoju nowoczesnego nauczyciela.

Zakres merytoryczny szkolenia spełnił nasze założenia i oczekiwania, a ciekawa i aktywna forma spotkania pozwoliła na efektywne przyswojenie informacji. Trenerka pani Karolina Sęk wykazała się dużym zaangażowaniem, profesjonalizmem i niezwykłą umiejętnością nawiązywania bliskiego kontaktu z grupą.

Szkolenie przeprowadzone było w rzetelny sposób, poparte wieloma przykładami, a świetna komunikatywność prowadzącego wpłynęła na dobrą atmosferę spotkania.

Gratulujemy profesjonalizmu i mamy nadzieję, że w przyszłości nasza współpraca będzie nadal się dobrze rozwijała.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Opolu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Opolu
Patronat merytoryczny nad inicjatywami Uniwersytetu Dzieci na rok akademicki 2013/2014

 List intencyjny

Europejski Instytut Edukacji Engram obejmuje patronat merytoryczny  inicjatywę Uniwersytetu Dzieci na rok 2013/2013 w programie Uczelnia i Platforma Wiedzy .

Patronat merytoryczny nad inicjatywami Uniwersytetu Dzieci na rok akademicki 2013/2014
Wojewódzki Urząd Pracy – podziękowanie za działalność w Małopolskim Partnerstwie

Podziękowanie za działalność w Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego zmierzającym do:

- promowania idei uczenia się przez całe życie,
- tworzenia potencjału instytucjonalnego oraz poprawy współpracy wszystkich podmiotów współtworzących warunki do uczenia się przez całe życie,
- realizacji priorytetowych kierunków rozwoju kształcenia, określonych w "Małopolskim Protokole na rzecz Kształcenia Ustawicznego",
- zapewnienia komplementarności działań podejmowanych przez różne instytucje w celu optymalizacji wykorzystania dostępnych środków.

Wojewódzki Urząd Pracy – podziękowanie za działalność w Małopolskim Partnerstwie
Szkoła Podstawowa nr 1 Kraków

Opinie Engram

Podziękowania dla Europejskiego Instytutu Edukacji Engram za przeprowadzenie szkolenia "Skuteczne zapamiętywanie jako element rozwoju zawodowego nauczyciela". Szkolenie przeprowadzone było w rzetelny sposób, poparte wieloma przykładami. Szkolenie spełniło nasze oczekiwania, dlatego nie wahamy się polecić współpracy z EIE Engram

SP nr 1 w Krakowie.

Szkoła Podstawowa nr 1 Kraków
Podziękowanie za pomoc w ogranizacji pikniku z okazji Dnia Dziecka

Podziękowanie za pomoc w organizacji pikniku
Dzień Uśmiechu Dziecka

Dla Europejskiego Instytutu Edukacji Engram

Dziękujemy za wielkie serce i dobrą wolę życzymy wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń.

Podziękowanie za pomoc w ogranizacji pikniku z okazji Dnia Dziecka
Świętokrzystkie Kuratorium Oświaty – podziękowanie

Podziękowanie dla Europejskiego Instytutu Edukacji Engram za wspaniałe zajęcia z uczniami na IV Międzyszkolnym konkursie o tytuł "Mistrza Matematyki Starachowic".

Dzięki Państwu nauka i praca staje się przyjemniejsza!

Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Świętokrzystkie Kuratorium Oświaty – podziękowanie
List intencyjny – Uniwersytet Dzieci

 List intencyjny

W imieniu Zarządu Fundacji Uniwersytetu Dzieci zwracamy się z uprzejmą prośbą o objęcie patronatem merytorycznym inicjatywy Uniwersytetu Dzieci na rok akademicki 2012/2013 w programie Uczelnia i Szkoła.

Naszą misją jest kształtowanie zainteresowań dzieci w zakresie wykraczającym poza nauczanie szkolne, umożliwienie im odkrywania pasji, tak aby dzieci potrafiły samodzielnie działać. Fundacja Uniwersytet Dzieci może efektywnie ją realizować dzięki wsparciu Europejskiego Instytutu Edukacji Engram w Krakowie.

List intencyjny – Uniwersytet Dzieci
Szkoła Podstawowa nr 12 w Bełchatowie

Opinie Engram

Rada Pedagogiczna "Wychowawca we współczesnej szkole-wyzwania i zagrożenia". Jesteśmy bardzo zadowoleni, dlatego skorzystaliśmy z oferty już po raz trzeci.Mając takie doświadczenia, zarekomendowaliśmy Europejski Instytut Edukacji Engram  kilku innym bełchatowskim szkołom.

SP nr 12 w Bełchatowie

Szkoła Podstawowa nr 12 w Bełchatowie